พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ที่ตั้ง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดพื้นที่ 836.72 ไร่ ความเชื่อมโยงและลักษณะของพื้นที่ : ห่างจากทางหลวง AH1,EWEC

ประมาณ 7 กม.,ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์แห่งที่ 1 ประมาณ 8 กม. , ติดกับพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 , ,มีถนนชุมชน ( เป็นถนนลูกรังและลาดยางบางส่วน

)เข้าถึงพื้นที่ , สภาพพื้นที่เป็นพื้ที่ลาดเนิน , ปัจจุบันใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่ออยู่อาศัย และ การเกษตร ได้แก่ ปลูกอ้อย , มันสำประหลัง และ ข้าวโพด , มีแหล่งน้ำ ติดกับแม่น้ำเมย , มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน

- การบริหารจัดการเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีประสิทธิภาพ

- เน้นการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค

- ประตูฝั่งตะวันตกของไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC

- เชื่อมตรงกับเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี สามารถเชื่อมต่อสู่ท่าเรือเมาะละแหม่งและกรุงย่างกุ้งของเมียนมา

- ศักยภาพแนวทางการพัฒนา

- มีฐานการลงทุนเดิมในพื้นที่ แรงงานค่อนข้างพร้อม เหมาะกับอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิ่งทอ

- อุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปเฟอร์นิเจอร์

- การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อจัดตั้งคลังสินค้าพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ศุลกากร

สภาพเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 4 ปี

- การผลิตอุตสาหกรรม : -1.09%

- การเกษตรกรรม : 0.68%

- การก่อสร้าง : -0.71%

- การขายส่ง การขายปลีกฯ : 0.60%

- โรงแรมและภัตตาคาร : 3.22%

- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม : 2.36%

- บริการอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่า : 2.98%

- การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ : 1.16%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก (GPP) ปี พ.ศ. 2556 24,885 ล้านบาท

ภาคเกษตร : 16.18%

ภาคอุตสาหกรรม : 30.31%

ภาคการค้าและบริการ : 53.50%

ประชากรในจังหวัดตาก

แรงงานในจังหวัดตาก

การค้าชายแดน

อุสาหกรรม

- ผลิตผลเกษตรกรรม 70 โรงงาน มูลค่า 1,639.33 ล้านบาท

- เครื่องแต่งกาย ซึ่งไม่ใช่รองเท้า 138 โรงงาน มูลค่า 1,036.42 ล้านบาท

- ผลิตภัณฑ์อโลหะ 57 โรงงาน มูลค่า 1,016.52 ล้านบาท

- เมล็ดพืช หรือหัวพืช 89 โรงงาน มูลค่า 670.29 ล้านบาท

- ถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย 63 โรงงาน มูลค่า 473.84 ล้านบาท

บทบาทนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งกระจายสินค้าและการบริการที่ทันสมัยและครบวงจร การอำนวยความสะดวกของกิจการที่ใช้แรงงานสูง เน้นการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตบรรจุภัณฑ์รวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนากิจการในพื้นที่

- สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรจากการแปรรูป

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบการกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

- ส่งเสริมกิจการเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยว

- สนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ด้านการอนุญาตแรงงาน

- ศูนย์บริการด้านต่างๆ ทั้ง การสนับสนุนฝึกอบรม การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

ผู้ประกอบการเป้าหมาย

- กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่

- กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่

- กลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

- กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า

- กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวกับสินค้าอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางค์

- กลุ่มผู้ประกอบการการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

- กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์แล้ะครื่องใช้จากพลาสติค

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ จังหวัดตาก

- กิจการผ้าทอและสิ่งทอ ที่ไม่ใช่ฟอกย้อม

- แปรรูปสินค้าเกษตรและการถนอมอาหาร

- ศูนย์กระจายสินค้า(DC)

- กลุ่มกิจการ ตรวจปล่อยสินค้า(ICD)

- การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

- ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หรือเครื่องใช้จากพลาสติค

- กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

- กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะหรือเครื่องจักร

- กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้

สภาพปัจจุบันพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สภาพภูมิประเทศ

- เขตตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดพื้นที่ 837.36 ไร่

- สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่รอนลาดมีระดับความสูงประมาณ 200 ม. จากระดับ

น้ำทะเลปานกลาง บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ห่างจากชายแดนประเทศเมียนมา

ประมาณ 4 กม. และด้านทิศตะวันออก ห่างจากตัวอำเภอแม่สอด ประมาณ 5 กม.

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการจะอยู่ด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงซึ่งจะห่าง

ประมาณ 1 กม. ประกอบด้วย บ.วังตะเคียน บ.ปากห้วยแม่ปะ และ บ.ห้วยกระโหลก และด้านทิศ

ตะวันออกซึ่งจะห่างประมาณ 5 กม. ประกอบด้วย บ.สรรคสุข บ.สันทราย บ.ปากห้วยแม่แปะ

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรมจังหวัดตาก

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะเป็นแปลงเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด ถั่ว อ้อย บาง

ส่วนเป็นที่รกร้าง บ้านเรือนประชาชนบางส่วน และมีบริเวณที่มีการขุดดินบางแห่ง และมีถนนตัด

ผ่านพื้นที่ 2 เส้นทางคือ ทางหลวงชนบท ตก.5052 และ ถนนเข้าโรงผสมคอนกรีตของ บ.โกลเด็นซิ

ตี้คอนกรีต อีกทั้งมีถนนที่กำลังก่อสร้าง 1 เส้นทาง คือถนนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2

แหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

แหล่งน้ำ แหล่งน้ำบริเวณประกอบด้วยห้วยโป่ง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของห้วยแม่สอดอยู่ทางทิศ

ตะวันออก ห่างประมาณ 1 กม. และมีลำน้ำสาขาของห้วยแม่สอดตัดผ่านพื้นที่โครงการด้านทิศ

เหนือ ส่วนด้านทิศตะวันตกจะห่างจากแม่น้ำเมย ประมาณ 4 กม.

โครงข่ายคมนาคม ของพื้นที่โครงการและการเข้าพื้นที่ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถแบ่งได้เป็น 2 ทิศทาง คือ

- จากด้านอำเภอแม่สอด

- จากด่านพรมแดนแม่สอด

ผังนิคมอุตสาหกรรม

องค์ประกอบกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

- กลุ่มพื้นที่อาคารสำนักงาน กนอ. พื้นที่ One Stop Service และศูนย์เผยแพร่และ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

- กลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม

- กลุ่มพื้นที่สถานีขนส่งและกระจายสินค้า

องค์ประกอบกิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย

- กลุ่มพื้นที่พาณิชยกรรม (Public Services) เพื่อเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกและเพิ่ม คุณภาพชีวิต Community Center

- กลุ่มพื้นที่สีเขียว (Recreation Area) และแนวกันชนในลักษณะของพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

- กลุ่มพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

การออกแบบผังแม่บท

ถนนสายประธาน

ถนนสายรองประธาน

ถนนสายย่อย

ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม ปี 2556

จากชุดข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมสูงสุด ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ช่วงปีข้อมูล 2548 ถึง 2557 พบว่าในปี 2556 มีขอบเขต

พื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด ดังแสดงใน ลักษณะเป็นน้ำท่วมแผ่กว้างบนพื้นที่ราบและล้นตลิ่งห้วย

แม่สอด แม่น้ำเมย กระทบต่อโครงการบริเวณพื้นที่ราบด้านทิศตะวันออก ซึ่งมีอาณาบริเวณ

เพียงเล็กน้อย

พื้นที่รับน้ำและแหล่งรองรับน้ำ

พื้นที่รับน้ำของโครงการ พื้นที่รับน้ำฝน วาดขึ้นโดยพิจารณาระดับความสูงต่ำของพื้นที

ช่่องเปิดทางน้ำ เส้นลำน้ำ แนวถนนและทางรถไฟ ทำให้ได้พื้นที่รับน้ำของโครงการดังใน

แบ่งออกเป็นพื้นที่รับน้ำฝนภายในโครงการและภายนอกโครงการพื้นที่รับน้ำฝนภายใน

โครงการ มีขอบเขตตามพื้นที่นิคม แบ่งเป็นพื้นที่รับน้ำย่อยได้ 5 แปลงและพื้นที่รับน้ำ

ฝนภายนอกโครงการ เกิดจากการสร้างนิคมกีดขวางการไหลตามธรรมชาติของน้ำ

แบ่งได้ 2 แปลง ขนาดพื้นที่รับน้ำ ฝนรวม 1.89 ตารางกิโลเมตร แม่สอด แม่น้ำเมย

กระทบต่อโครงการบริเวณพื้นที่ราบด้านทิศ ตะวันออกซึ่งมีอาณาบริเวณเพียงเล็กน้อย

ผังนิคมแสดงตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำและระบบระบายน้ำ

ผังระบบท่อประปา

ปริมาณน้ำประปา น้ำเสียและขยะ

ความต้องการใช้น้ำประปา : 5,300 : ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสีย : 4,000 : ลบ.ม./วัน

ปริมาณขยะ : 7,895 : กก/วัน

ผังนิคมอุตสาหกรรมตาก

การใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ประเมินผลกระทบแบบ Checklist ทั้งหมด 17 ประเด็น

สรุปมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ทรัพยากรทางกายภาพ

- ผลกระทบด้านกายภาพ

- ผลกระทบทรัพยากรดิน

- ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

- เสียงและความสั่นสะเทือน

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- การคมนาคมขนส่ง

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- ระบบสาธารณูปโภค

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- เศรษฐกิจ-สังคม

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว

ตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว บริเวณตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต้องจัดทำ EIA

- ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 20 มิถุนายน 2555

- ตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ลำดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมทุกขนาด

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น

สรุปการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สรุปการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- ทางหลวงชนบทที่เหลื่อมเข้าไปในพื้นที่นิคมฯการนิคมฯมีวิธีการดำเนินดารอย่างไร

- การจัดโซนพื้นที่การปฏิบัติงานของด่านศุลกากรไม่ควรด้วยกัน แนะนำให้ทำรั้วกั้นเปิดประตูทาง เข้า - ออกให้น้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการการควบคุมสินค้าเข้า – ออก ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

- ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดแบบใดปล่อยลงที่ไหน

- มีความกังวล ร่างผังนิคมฯ ส่วนที่เป็นโรงงานหรืออุตสาหกรรมยังไม่มีการระบุประเภทอุตสาหกรรมประเภทที่ชัดเจน

- เรื่องบำบัดน้ำเสียบริเวณจุดปล่อยและจุดพักน้ำเสียอยู่บริเวณใด

- โดยรอบพื้นที่นิคมฯมีประชาชนอยู่ทางการนิคมฯ มีรั้วล้อมรอบชัดเจนหรือไม่

- เมื่อมีนิคมฯเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดแก่ประชาชนโดยรอบ

- สถานีขนส่งสินค้าในแผนของการนิคมฯ ตั้งใจให้เป็นของรัฐหรือของเอกชน

- แนวทางการจัดการพื้นที่ของขนส่งอันเนื่องมาจากปัญหาการเช่าพื้นที่จากการนิคมฯ

- ทางการนิคมได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมที่มาตั้งไหม เนื่องจากอีกฝั่งก็มีนิคมฯเช่นกัน

© 2015 thaisez.com All rights reserved | Design by W3layouts