พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

ที่ตั้ง ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา , พื้นที่ 1,097.61 ไร่ความเชื่อมโยงและลัักษณะของ พื้นที่ : ห่างจากชายแดนที่ด่านสะเดาประมาณ 2 กม. , ห่างจาก สนง. ด่านศุลกากรสะเดา 500 เมตร,ติดกับพื้นที่

ตั้งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ห่างจากด่านปาดังเบซาร์ประมาณ 35 กม. , ติดถนนกาญจนวนิชย์(2เลน) , สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเนิน ,ปัจจุบันใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยและเป็นสวนยางพารา, มีแหล่งน้ำ

ใกล้พื้นที่ , มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่

ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

- พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว

- เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมหลากหลาย

- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- เน้นการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค

- ประตูทางใต้ของไทยบนแนว NSEC เป็นช่องทางขนส่งหลักทางถนนและรางเชื่อมต่อกับมาเลเซียสู่สิงคโปร์

- ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย

- อยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซีย

ศักยภาพแนวทางการพัฒนา

- พื้นที่ต่อขยายนิคมอุตสาหกรรมรองรับการเชื่อมโยงเพื่อการส่งออก

- มีถนนและระบบรางเชื่อมโยงชายแดน

- ด่านปาดังเบซาร์การขนส่งต่อเนื่อง ยางพารา อาหารฮาลาล

- ด่านสะเดาเป็นด่านที่มีการขนส่งยางพาราและอาหารทะเล

ความเชื่อมโยงกับจุดต่างๆที่สำคัญ

- ห่างจากชายแดนที่ด่านสะเดาประมาณ 2 กม.

- ห่างจาก สนง. ด่านศุลกากรสะเดา 500 เมตร

- โดยทางหลวงหมายเลข 4 ตัดผ่านพื้นที่โครงการทำให้พื้นที่แบ่งเป็น 2 พื้นที่หลัก

- ติดกับพื้นที่ตั้งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ห่างจากด่านปาดังเบซาร์ประมาณ 35 กม.

- ติดถนนกาญจนวนิชย์(2เลน)

ลักษณะของพื้นที่

- สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเนิน

- ปัจจุบันใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยและเป็นสวนยางพารา

- มีแหล่งน้ำใกล้พื้นที่, มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่

- ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

- พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว

- เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมหลากหลาย

- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- เน้นการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

สภาพเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา (GPP) ปี พ.ศ. 2556 148,321 ล้านบาท

ภาคเกษตร : 12.62%

ภาคอุตสาหกรรม : 34.89%

ภาคการค้าและบริการ : 52.49%

ประชากร

แรงงาน

การค้าชายแดนจังหวัดสงขลา

โอกาส-อุปสรรค

โอกาส (Opportunities)

- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

- มีกลไกทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซีย ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

- มีความพร้อมของระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อุปสรรค (Threats)

- ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ มีผลกระทบด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตร

- ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

- ราคาสินค้าทางการเกษตรที่ส่งออกขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาดโลก และมาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ

อุตสาหกรรม

- กิจการเกี่ยวกับยาง 190 โรงงาน มูลค่า 13,467.25 ล้านบาท

- กิจการเกี่ยวกับไม้ 172 โรงงาน มูลค่า 9,817.45 ล้านบาท

- ห้องเย็น 31 โรงงาน มูลค่า 11,262.18 ล้านบาท

- กิจการเกี่ยวกับสัตว์ 56 โรงงาน มูลค่า 4,919.07 ล้านบาท

- กิจการเมล็ดพืชหรือหัวพืช 563 โรงงาน มูลค่า 704.01 ล้านบาท

บทบาทนิคมอุตสาหกรรม

- การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มอุตสาหกรรมจากการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

- ศูนย์กลางการจัดเก็บการกระจายสินค้าและบริการครบวงจร

- เน้นอุตสาหกรรมที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อพิ่มมูลค่าการส่งออก เน้นการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยรวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบโลจิสติกส์สำหรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่ครบวงจร

ทันสมัย รวมทั้งการบรืการที่หลากหลาย”

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ จังหวัดสงขลา

เกณฑ์ทั้ง 3 เกณฑ์คือ

นโยบายภาครัฐ การส่งเสริมต่างๆของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ

มูลค่าการลงทุน มูลค่าการลงทุนของกิจการอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที

การนำเข้าส่งออก สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆที่มีการนำเข้าส่งออกบริเวณพื้นที่ชายแดน

- แปรรูปสินค้าเกษตรและการถนอมอาหาร

- กิจการห้องเย็นก็บสินค้า

- ศูนย์กระจายสินค้า(DC)

- กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

- กิจการการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

- กิจการผลิตเครื่องใช้อนามัยจากยาง

- ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หรือเครื่องใช้จากพลาสติค

- กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้

ผู้ประกอบการเป้าหมาย

- กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่

- กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพารา

- กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร

- กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคโทรนิค

- กลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า

- กลุ่มผู้ประกอบการSMEs ที่เกี่ยวกับสินค้าอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางค์

- กลุ่มผู้ประกอบการการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์

แนวทางการพัฒนากิจการในพื้นที่

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรจากการแปรรูป

- พัฒนาการผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์ยางพารา

- พัฒนาบริการตรวจสอบคุณภาพการผลิตอาหาร

- พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบการกระจายสินค้า

- การผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

- ส่งเสริมกิจการเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยว

- ศูนย์บริการ การตรวจปล่อยสินค้า การบริการขออนุญาตในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

สภาพปัจจุบันพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

สภาพภูมิประเทศ

- พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขนาดพื้นที่ 1,097.61ไร่

2 งาน0 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่รอนลาดอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 4 ประช่วงกมที่ 1308

โดยทางหลวงหมายเลข 4 ตัดผ่านพื้นที่โครงการทำให้พื้นที่แบ่งเป็น 2 พื้นที่หลัก

- สภาพภูมิประเทศ ประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่รอนลาดมีระดับความสูงประมาณ 100 ม.

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากชายแดน

ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 0.5 กม. และด้านทิศใต้ ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซีย

ประมาณ 1.5 กม. และด้านทิศเหนือห่างจากตัวอำเภอสะเดา ประมาณ 10 กม.

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของ ทล.4

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนยาง พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของ ทล.4 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร

กรรมและมีที่อยู่อาศัยบางส่วนบริเวณด้านข้างถนนที่ตัดผ่านพื้นที่

แหล่งน้ำบริเวณพื้นที่

- แหล่งน้ำ แหล่งน้ำบริเวณพื้นที่โครงการประกอบไปด้วย คลองสาขาของคลองหลา

ปัง ซี่งตัดผ่านพื้นที่โครงการทั้งพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกของ ทางหลวงหมายเลข 4.

โครงข่ายคมนาคมของพื้นที่

โครงข่ายจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการประกอบด้วย

- ทางหลวงหมายเลข 4 เป็นถนนลาดยางขนาด 6 ช่องจราจร ข้างละ 3 ช่องจราจร พร้อม

เกาะกลางและทางเท้า เป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ แบ่งพื้นที่โครงการเป็น 2 ส่วน

- ถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข4 ทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ทั้งจาก อ.สะเดา และจากด่านพรมแดนสะเดา ใช้

ทางหลวงหมายเลข 4 ในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่

แนวความคิดการวางผังนิคมอุตสาหกรรมสงขลา

ผังนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

องค์ประกอบกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

- กลุ่มพื้นที่อาคารสำนักงาน กนอ. พื้นที่ One Stop Service และศูนย์เผยแพร่และ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

- กลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม

- กลุ่มพื้นที่สถานีขนส่งและกระจายสินค้า

องค์ประกอบกิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย

- กลุ่มพื้นที่พาณิชยกรรม (Public Services) เพื่อเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกและ เพิ่มคุณภาพชีวิต (Community Center)

- กลุ่มพื้นที่สีเขียว (Recreation Area) และแนวกันชนในลักษณะของพื้นที่สีเขียวเพื่อ การพักผ่อนหย่อนใจ

- กลุ่มพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

ถนนสายประธาน

ถนนสายรองประธาน

ถนนสายย่อย

ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม ปี 2553

- จากชุดข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมสูงสุดของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ช่วงปีข้อมูล 2548 ถึง 2557 พบว่าปี 2553 มีขอบเขต

พื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ราบท้ายน้ำคลองอู่ตะเภา รอบทะเลสาบสงขลา

แต่ไม่พบในบริเวณที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้อาจเพราะพื้นที่ต้นน้ำมีลักษณะน้ำท่วมแบบเชี่ยวกราด

ไม่ท่วมแผ่กว้างเหมือนพื้นที่ราบ ทำให้ไม่พบพื้นที่น้ำท่วมอย่างเด่นชัด

พื้นที่รับน้ำและแหล่งรองรับน้ำ

- พื้นที่รับน้ำของโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่รับน้ำฝนภายในโครงการตามขอบเขตพื้นที่

นิคมและพื้นที่รับน้ำฝนภายนอกโครงการ เกิดจากการสร้างนิคมกีดขวางการไหลตามธรรม

ชาติของน้ำเนื่องด้วยตำแหน่งที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้แนวสันปันน้ำ พื้นที่รับน้ำจากภายนอกโครง

การจึงมีขนาดไม่มากดังแสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำฝนของโครงการในขนาดพื้นที่รับน้ำฝนภาย

ในโครงการ 1.840 ตารางกิโลเมตร ภายนอกโครงการประมาณ 10.461 ตารางกิโลเมตร

รวมพื้นที่ทั้งสองของโครงการ 12.301 ตารางกิโลเมตร

ผังนิคมแสดงตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำและระบบระบายน้ำ

ปริมาณน้ำประปา น้ำเสียและขยะ

ความต้องการใช้น้ำประปา - 8,200 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสีย - 6,000 ลบ.ม./วัน

ปริมาณขยะ - 11,375 กก/วัน

ระบบสาธารณูปโภค

ผังนิคมอุตสาหกรรมสงขลา

การใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ประเมินผลกระทบแบบ Checklist ทั้งหมด 17 ประเด็น

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ทรัพยากรทางกายภาพ

- ผลกระทบด้านกายภาพ

- ผลกระทบทรัพยากรดิน

- ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

- เสียงและความสั่นสะเทือน

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- การคมนาคมขนส่ง

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- ระบบสาธารณูปโภค

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

- เศรษฐกิจ-สังคม

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว

ตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว บริเวณตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ต้องจัดทำ EIA

- ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 20 มิถุนายน 2555

- ตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ลำดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

ทุกขนาด

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น

โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

สรุปการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- เทศบาลไม่มีความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยของทางนิคมฯอยากให้ทางนิคมวางแผนการกำจัดขยะเผื่อให้กับทางเทศบาลสำนักขาม

- พื้นที่สีเขียวของทางนิคมแนะนำให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวของทางนิคมฯ

- ในพื้นที่โรงงานด้านล่างเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นโรงงานประกอบ อยากทราบว่าประเภทของโรงงานว่าโรงงานประเภทอะไร มีมลพิษหรือไม่อย่างไร

- ทางท้องถิ่นร่วมกับ นายกอบจ.สงขลา สนับสนุนอุตสาหกรรม 4 ประเภทประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ OTOP เสนอพื้นที่ที่ติดกับถนนกาญจนาวณิชย์

- พื้นที่ free zone คืออะไร

- พื้นที่ด้านหลังมีถนนมอเตอร์เวย์ผ่านเหมาะเป็นโลจิสติกส์

- พื้นที่สีส้มสีขาวทั้งหมดกี่ไร่ สามารถทำเป็นศูนย์แสดงสินค้าได้หรือไม่

- ถ้าทางท้องถิ่นใช้ที่การนิคมฯประกอบกิจการ 2 - 3 อย่าง เพื่อบริการสาธารณะ ต้องเสียค่าเช่าไหม เสียค่าเช่ากับใคร แนะนำว่าควรคิดอัตราค่าเช่าทางท้องถิ่นในราคาต่ำ

- พการประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้หรือไม่

- พกรมธนารักษ์มอบที่ดินให้กับการนิคมฯหรือยัง

- ระยะเวลาการเช่าพื้นที่ของนักลงทุนและจำกัดจำนวนไร่หรือไม่

- นำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพิเศษได้มีการร่างหนังสือร่วมกัน 10จังหวัด ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

- ร่างผังนิคมอุตสาหกรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พื้นที่มีศักยภาพที่เหมาะสมน่าจะเป็นทางฝั่งขวาตามผังที่อบจ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันและฝากผังนิคมฯที่ทางอบจ.ทำขึ้นเพื่อให้ทางการนิคมฯพิจารณา

- กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ค่อยชัดเจน นักเป็นลงทุนท้องถิ่นหรือต่างประเทศ ที่นำเสนอเน้นนักลงทุนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมยาง Rubber City ที่ฉลุงน่าจะเหมาะสมกว่าถ้ามองเรื่องโลจิสติกส์อยู่ในจุดเดียวน่าจะดีกว่า

- ชัดเจนอยู่แล้วว่าชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับในเรื่องของ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ส่วนอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษคิดว่าน่าจะโยกย้ายไปที่อื่น

- การศึกษาขาดการมีส่วนร่วมของสังคมซึ่งจะถูกไปปรับอีกหลายอย่างถ้ามีการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้ง่ายขึ้น

- ขาดความเข้าใจในความเข้มแข็งของจังหวัดสงขลา ในจังหวัดสงขลามีสถาบันการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยมากขึ้น ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจะสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล อยากให้ลองพิจารณา เอาเข้ามาประกอบน่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่า โดยใช้ทรัพยากรไม่ต้องมาก ก่อมลพิษน้อย

วัตถุประสงค์

- สำรวจและออกแบบรายระเอียด (Detailed Surey & design)โครงข่ายทาหลวงเชื่อมโยงจุด

ผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยม - สติงบท

- กำหนดแนวเส้นทางเลือกและพิจารณาแนวเส้นทางเลือกและรูปแบบโครงสร้างการพัฒนาของ

โครงการ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด พร้อมดำเนินการสำรวจออกแบบรายระเอียด ตลอด

จนทรัพย์สินและข้อมูลเพ่อการเวนคืน

© 2015 Thaisez.com All rights reserved | Design by W3layouts