พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้ง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื่้นที่ 660.56 ไร่ ความเชื่อมโยง : ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3397 , ห่างจาก ชุมชนอรัญประเทศ โดยถนนทางหลวง 3397 ประมาณ

10 กิโลเมตร ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ประมาณ 14 กิโลเมตร ,ห่างจากแนวพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชา ประมาณ 5 กิโลเมตร ,สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ , ปัจจุบันใช้ ประโยชน์พ้นที่เพื่อ

อยู่อาศัยและ การเกษตร ได้แก่ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้างโพด , พื้นที่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข3397 , มีระบบไฟฟ้า , พื้นที่ อยู่ในแผนงานก่อสร้างขยายขอบเขตการให้บริการประปา

ปีงบประมาณ 2559 , ไม่มีชุมชนในพื้นที่

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย

- เพิ่มประสิทธิภาพเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน

- ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด

- ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

- เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน

- เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดน

การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค

- ประตูฝั่งตะวันออกของไทยบนแนว SEC

- เชื่อมต่อสู่กัมพูชาซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง Sanco-Poipet เสียมเรียบและเมืองศรีโสภณ

ศักยภาพแนวทางการพัฒนา

- พื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกทั้งบริเวณชายแดนและระหว่างประเทศ

- ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

- การขนส่งต่อเนื่อง การเป็นคลังสินค้าระหว่างประเทศ

- มีคณะทำงานร่วมไทย-กัมพูชาเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

- กนอ. ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเชิงลึก การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา (Master Plan) และการจัดทำแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) เสร็จแล้วและได้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ สศช. ผ่าน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาโครงการแล้ว

- กนอ. ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 660 ไร่ กับกรมธนารักษ์แล้วเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ดำเนินการจดทะเบียนการเช่ากับสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

- ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว

- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาการลงทุนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

- ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำแบบก่อสร้างโครงการนิคมฯ แล้วเสร็จ และนำเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ดำเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ระยะที่ 1 เดือน 2560 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2561

สภาพเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 4 ปี

- การผลิตอุตสาหกรรม : 2.22%

- การเกษตรกรรม : 1.79%

- การก่อสร้าง : -2.58%

- การขายส่ง การขายปลีกฯ : 1.89%

- โรงแรมและภัตตาคาร : 1.94%

- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม : 0.05%

- บริการอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่า : 3.16%

- การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ : 1.10%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว (GPP) ปี พ.ศ.2556 21,644 ล้านบาท

ภาคเกษตร : 23.60%

ภาคอุตสาหกรรม : 17.92%

ภาคการค้าและบริการ : 58.48%

ประชากรและแรงงาน

ประชาชากรในจังหวัดสระแก้ว

แรงงานในจังหวัดสระแก้ว

การค้าชายแดน

โอกาส-อุปสรรค

โอกาส (Opportunities)

- แผนพัฒนาระบบ Logistics เชื่อมโยงจากเมียนมา กัมพูชา และเวียดนามบนแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้(NSEC) ช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

- นโยบายร่วมระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ในการพัฒนาด่านศุลกากร ช่วยส่งเสริมทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

- แผนพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) สร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และการเชื่อมโยงกับตลาดในภูมิภาค

อุปสรรค (Threats)

- ความแตกต่างด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ชายแดน 2 ประเทศ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบ ส่งผลต่อการเติบโตของการค้า การลงทุน

- กิจกรรมการค้าและการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแบบแผน ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

- ปัญหา แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง

อุตสาหกรรม

บทบาทนิคมอุตสาหกรรม

“การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิตบรรจุภัณฑ์รวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการจัดการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าที่ครบวงจร รวมทั้งมีการให้บริการอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย”

แนวทางการพัฒนากิจการในพื้นที่

ผู้ประกอบการเป้าหมาย

ผกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว

สภาพปัจจุบันพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

- พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ขนาดพื้นที่ 660 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบอยู่ติดกับทางหลวงชนบท สก.3085 ประช่วงกมที่ 4+900 – 6+200

- สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบมีระดับความสูงประมาณ 60 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชา ประมาณ 3 กม. และด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศ ประมาณ 4 กม..

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการจะอยู่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงซึ่งจะห่างประมาณ 0.5-2 กม. ประกอบด้วย บ.ป่าไร่ บ.โนนสังข์ บ.หนองหญ้าเมย บ.บ้านหนองเอี่ยน บ.ป่าไร่ใหม่ ส่วนชุมชนด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ จะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 4 กม

การใช้ประโยขน์ที่ดินโดยรอบ

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะเป็นแปลงปลูกป่าชุมชน ตำบลบ้านไร่ และมีบางส่วนด้านทิศใต้เป็นสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลบ้านไร่และมีบ่อน้ำ 2 แห่งในพื้นที่โครงการ

แหล่งน้ำบริเวณพื้นที่

แหล่งน้ำบริเวณพื้นที่โครงการประกอบไปด้วย บ่อน้ำ 2 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำ

- อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ใหม่

- อ่างเก็บน้ำห้วยเหี้ย

- อ่างเก็บน้ำบ้านศิลาอ่าง

มีคลองขุดอยู่ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ระยะห่างประมาณ 0.3 กม.

โครงข่ายคมนาคมของพื้นที่

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถแบ่งได้เป็น 3 ทิศทางๆ คือ

- ด้านอำเภอวัฒนา

- ด้านอำเภออรัญประเทศ

- ด่านชายแดนอรัญประเทศ

แนวความคิดการออกแบบผังนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

องค์ประกอบกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

- กลุ่มพื้นที่อาคารสำนักงาน กนอ. พื้นที่ One Stop Service และศูนย์เผยแพร่และ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

- กลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม

- กลุ่มพื้นที่สถานีขนส่งและกระจายสินค้า

องค์ประกอบกิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย

- กลุ่มพื้นที่พาณิชยกรรม (Public Services) เพื่อเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกและเพิ่ม คุณภาพชีวิต Community Center

- อ กลุ่มพื้นที่สีเขียว (Recreation Area) และแนวกันชนในลักษณะของพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

- กลุ่มพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

การออกแบบผังแม่บท

ถนนสายประธาน

ถนนสายรองประธาน

ถนนสายย่อย

ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม ปี 2549

จากชุดข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมสูงสุด ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ช่วงปีข้อมูล 2548 ถึง 2557 พบว่าปี 2549 มีขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด ดังแสดงในรูป ซึ่งจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ราบตามแนวห้วยพรมโหด ไม่พบในบริเวณที่ตั้งโครงการ

พื้นที่รับน้ำและแหล่งรองรับน้ำ

พื้นที่รับน้ำของโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่รับน้ำฝนภายในโครงการ ตามขอบเขตพื้นที่นิคมและพื้นที่รับน้ำฝนภายนอกโครงการ เกิดจากการสร้างนิคมกีดขวางการไหลตามธรรมชาติของน้ำ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้แนวสันปันน้ำของห้วยพรมโหด พื้นที่นี้จึงมีขนาดน้อย เท่ากับ 0.9 ตร.กม. ดังแสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำฝนของโครงการในรูป เพื่อให้การไหลของน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกนิคมยังคงต่อเนื่อง ไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ทางนิคมจึงต่อเชื่อมการไหลโดยใช้คลองรอบโครงการ รองรับน้ำไปทิ้งลงแหล่งรองรับน้ำที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ คลองขุด

ผังนิคมแสดงตำแหน่งบ่อหน่วงน้ำและระบบระบายน้ำ

ผังระบบท่อประปา

name

การใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

พื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ทรัพยากรทางกายภาพ

ผลกระทบด้านกายภาพ

ผลกระทบทรัพยากรดิน

ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

เสียงและความสั่นสะเทือน

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การคมนาคมขนส่ง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ระบบสาธารณูปโภค

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจ-สังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว บริเวณตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ต้องจัดทำ EIA

- ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 20 มิถุนายน 2555

- ตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ลำดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมทุกขนาด

© 2015 Thaisez.com All rights reserved | Design by W3layouts