พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่าเรือมาบตาพุด

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีระยะทางจากกรุงเทพ 185 กิโลเมตรโดยตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยช่วงระหว่างอำเภอ สัตหีบกับจังหวัดระยองซึ่งรายล้อมไปด้วยภูมิประเทศอันเอื้ออำนวยต่อการประกอบการอุตสาหกรรม

ผังรูปแบบโครงการ

ผังท่าเทียบเรือ

ผังเขื่อนหินกันทราย /เขื่อนกันคลื่น

- เขื่อนหินกันทราย (Revetment

ความยาว 1,749 + 1,432 + 2,224 = 5,405 เมตร( เส้นสีแดง )

- เขื่อนกันคลื่น (Breakwater)

ความยาว 977 + 650 = 1,627 เมตร( เส้นสีฟ้า )

- ความยาวหน้าท่ารวม

415 + 1,000 + 809 = 1,627 เมตร ( เส้นสีเขียว )

รูปตัดเขื่อนหินกันทราย

รูปแบบของโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น ช่วงที่ 1

รูปแบบของโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น ช่วงที่ 2

ปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนหินกันทราย

หิน Rubble Bedding 489,000 ลบ.ม.
หิน Quarry Run 1,346,000 ลบ.ม.
หิน Secondary Armor 176,000 ลบ.ม.
ก้อนคอนกรีต Armor 145,000 ก้อน
Rock Toe 156,000 ลบ.ม.
GEOTEXTILE 181,600 ตร.ม.
คอนกรีต Barrier 5,216 เมตร

งานออกแบบงานขุดลอก และ ถมทะเล

ผังงานขุดลอกและถมทะล

พื้นที่ถม 550 ไร่ ระดับ ดินถม +5.50 m. CDL
ดินถม 11.6 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ถม 550 ไร่ ระดับ ดินถม +5.50 m. CDL
พื้นที่ถม 550 ไร่ ระดับ ดินถม +5.50 m. CDL

การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

การสำรวจข้อมูลภาคสนาม(EHIA)

1. คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน

ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 (ฤดูแล้ง) วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2558
  • ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) วันที่ 16-21 กันยายน 2558

จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ และโรงเรียนบ้านตากวน

ผลการตรวจวัดฯ ทั้ง 2 ครั้ง ใน 3 สถานี พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

img-responsive

2.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำ

งานสำรวจระดับน้ำขึ้น-ลง

การสำรวจค่าระดับชายฝั่งทะเล-ลง

ใช้หมุดควบคุมโครงการเป็นจุดอ้างอิงสำหรับตั้ง GPS BASE STATION และรังวัดค่าระดับชายฝั่งโดยใช้ GPS สำรวจค่าระดับด้วยวิธี RTK (Real Time Kinematic) ระยะห่างของแนว

สำรวจค่าระดับประมาณ 50-100 เมตร ระยะห่างของจุดสำรวจห่างกัน 5 เมตร บันทึกข้อมูลค่าแลตติจูด ค่าลองกิจูด และค่าระดับความสูงด้วยหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง

การสำรวจระดับความลึกพื้นท้องทะเล

ภาพการรังวัดแนวชายฝั่งทะเลด้วย GPS-RTK

ตัวอย่างโครงสร้างชายฝั่งทะเลที่สำรวจพบ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำ

การประเมินการฟุ้งกระจายของตะกอน

การประเมินคลื่นความถี่สูง

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้านทิศตะวันออก

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้านทิศตะวันตก

3. คุณภาพน้ำ

ตัวอย่างโครงสร้างชายฝั่งทะเลที่สำรวจพบ

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล

- ครั้งที่ 1 (ฤดูแล้ง) วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558

- ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) วันที่ 7-8 กันยายน 2558

จำนวน 6 สถานี

ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ บริเวณทะเลด้านทิศใต้ ของพื้นที่โครงการ บริเวณทะเลด้าน

ตะวันตกของ พื้นที่โครงการ บริเวณทะเลด้าน ทิศตะวันออกของท่าเรืออุตสาหกรรมมา

บตาพุด ระยะที่ 2 และบริเวณปากร่องน้ำบ้านตากวน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 2 ครั้งใน 6 สถานี พบว่า ทุกดัชนีตรวจ

วัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนก

4. นิเวศวิทยาทางทะเล

การสำรวจและเก็บตัวอย่างด้านนิเวศวิทยาทางทะเล

เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำและตะกอนดิน

ครั้งที่ 1 (ฤดูแล้ง) วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558

ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) วันที่ 7-8 กันยายน 2558

จำนวน 6 สถานี (จุดเดียวกับการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ)

ผลการสำรวจด้านนิเวศวิทยาทางทะเล

ครั้งที่ 1 (ฤดูแล้ง) พบว่า บริเวณห่างฝั่งไปทางทิศตะวันตก ของท่าเรือมาบตาพุด และ ด้านนอกห่างฝั่งเกาะสะเก็ดมีสภาพดีกว่าบริเวณติดชายฝั่งในช่วงการศึกษาเดียวกัน

ครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล

5 การสำรวจแนวปะการัง

ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง วันที่ 20-23 ตุลาคม 2558 จำนวน 4 สถานี ได้แก่ (1) บริเวณพื้นที่โครงการฯ (บริเวณถมทะเล) (2) บริเวณพื้นที่โครงการฯ (บริเวณที่ขุดแอ่งกลับลำเรือและขุดลอกร่องน้ำ) (3) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสะเก็ด และ (4) บริเวณ เกาะหินใหญ่ (ทั้ง 4 ทิศ)

ผลการสำรวจ

    สถานีที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการฯ (บริเวณถมทะเล) ไม่พบปะการัง ในพื้นที่สำรวจ

  • สถานีที่ 2 บริเวณพื้นที่โครงการฯ (บริเวณที่ทำการขุดแอ่งกลับลำเรือและขุดลอกร่องน้ำ) ไม่พบปะการัง ในพื้นที่สำรวจ
  • สถานีที่ 3 บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสะเก็ด ปะการังที่พบในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นปะการัง ที่พบบริเวณน้ำตื้นทั่วไป ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังเคลือบ และปะการังช่องเหลี่ยม
  • สถานีที่ 4 บริเวณเกาะหินใหญ่ (ทั้ง 4 ทิศ) ปะการังที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังเคลือบ และปะการังช่องเหลี่ยม

สรุปผลการสำรวจ

สภาพปะการังบริเวณเกาะหินใหญ่และทิศตะวันออกเฉียงใต้ เกาะสะเก็ด อยู่ในสภาพเสียหาย คาดว่า จะมาจากการทับถมของตะกอนและน้ำจืด แต่บริเวณกลางเกาะหินใหญ่ไปทางทิศเหนือ สภาพปะการังและพื้นทะเลยังอยู่ในสภาพดี

6. การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม

พื้นที่ศึกษาพิจารณาจากพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ

ทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและดำเนินการ ในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(ค.2)

© 2015 Thaisez.com All rights reserved | Design by W3layouts