เกี่ยวกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1

(1) แม่สอด/ตาก

(2) อรัญประเทศ/สระแก้ว

(3) ตราด

(4) มุกดาหาร

(5) สะเดา/สงขลา(ด่านสะเดาและปาดังเบซาร์)

เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2

(1) เชียงราย

(2) กาญจนบุรี

(3) หนองคาย

(4) นครพนม

(5) นราธิวาส

สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการ กนพ. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กนอ.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 3 พื้นที่

พื้นที่ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

แนวคิดเบื้องต้นการออกแบบพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

กิจการเป้าหมายตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน

ลำดับ กิจกรรม สระแก้ว ตาก สงขลา
1 อุสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง * * *
2 เซรามิก * *
3 อุสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่นห่ม และเครื่องหนัง * * *
4 อุปกรณ์ผลิตเครื่องเรือน * *
5 อุสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ * *
6 การผลิตเครื่องมือแพทย์ * *
7 อุสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน * *
8 อุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ * *
9 การผลิตพลาสติก * *
10 อุสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน * *
11 กิจการโลจิกสติกส์ * * *
12 กิจกราเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว * * *

สิทธิประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน

กรณีให้เป็นกิจกรรมทั่วไป BOI ให้การส่งเสริม กรณีเป็นกิจเป้าหมาย
1.ยกเว้นภาษีเงินรายได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปีแต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 1.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี
2.กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี อยู่แล้ว(กลุ่ม A1 A2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี 2.ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 5 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
3.ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ในการคำนวณภาษีเป็นเวลา 10 ปี *
4.ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ในการคำนวณภาษี *
5.ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร *
6.ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี *
7.ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่ BOI จะกำหนด *
8.สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร(ซึ่งจะกำหนดในภายหลัง) *

ส่งเสริมกิจการเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยว

มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่คนในพื้นที่

ศูนย์บริการ OSS

ศูนย์บริการด้านต่างๆ ทั้ง สนับสนุนการฝึกอบรม การบริการจุดเดียว เบ็ดเสร็จ

ระบบโลจิสติกส์

พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มความสะดวกในการขนส่ง

ระบบการกระจายสินค้า

พัฒนาระบบการกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการถ่ายเทสินค้า และ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการกระจายสินค้าไปในแต่ละพื้นที่

ประชาสัมพันธ์

© 2015 thaisez.com All rights reserved | Design by W3layouts